Thursday, 24 May 2018

ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರ


FAKE || ಆರ್ತಿಕ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಕಾಲೇ ಏಕಹಸ್ತೇನ ಯೋಜಯೇತ್ |
ಯದಿ ಹಸ್ತ ದ್ವಯೇನೈವ ಮಮ ದ್ರೋಹೀ ಸಂಶಯ: || FAKE

ಇದು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ. ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಿವ ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು!

ಶಿವ ಇಷ್ಟು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಶ್ಲೋಕವೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ.

ಅಲ್ಲಾ ರೀ ಎರಡು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಶಿವದ್ರೋಹೀ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಕರುಣಾಕರ, ಬೋಳರಾಮೇಶ್ವರ, ಆಶುತೋಶನಾದ ಶಿವನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕಿಂಚಿತ್ ಕೈ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಿವದ್ರೋಹವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವೇ, ನೈತಿಕತೆಯೇ, ಸತ್ಯವೇ? ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲ ಪಾಖಂಡಿಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು.

ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ, ಅಗ್ನಿಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಬೀಗಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಧನೆಗಳೂ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವಟುವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ತೇಜಸಾ ಮಾ ಸಮನಜ್ಮಿ ಎಂದು ಭಾರಿ ಸಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನರಾದರೋ ತಮ್ಮ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (-೨೧-,) ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:-

ಸಮಿಧಂ ಆಧಾಯ ಅಗ್ನಿಂ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮುಖಂ ನಿಮಾರ್ಷ್ಟಿ ತ್ರಿಸ್ ತೇಜಸಾ ಮಾ ಸಮನಜ್ಮಿ ಇತಿತೇಜಸಾ ಹ್ಯೇವ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಮನಕ್ತಿ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ||

ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಎರಡೂ ಹಸ್ತದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಕೆಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲೂ

ಪ್ರಾಙ್ಮುಖಾಗ್ನಿಂ ಸಮ್ಮುಖೋ ಭವ
  
ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನಗಳಿವೆ. ವೇದೋಕ್ತ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾರಂಶವೇ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳೇ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಕಲಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯ ಕಿರಣವನ್ನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದುವವರು, ವಿತಂಡ ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಎಡಗೈ ಅಥವಾ ಬಲಗೈ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಊಟವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಯೇ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ವೇದ ದೇವ ಋಷಿ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ನನಗೇಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ? ನನಗೇಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಬಾಯಿಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮದ್ರೋಹ, ವೇದನಿಂದೆ, ಋಷಿದ್ರೋಹ, ಗುರುದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿ, ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ!

ಜೈ ಹಿಂದ್.

Monday, 21 May 2018

ಶ್ರೀ ಕೋಲಮುನಿ ಚರಿತೆ : ಬಾಲಕಾಂಡ (Text & Audio)


ಕೋಲಮುನಿ ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ:- ಕೋದಂಡರಾಮನೆಂಬ ರೂಢನಾಮ ಪಡೆದು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ನಾಗವೃಜ ಸ್ಥಳ, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಾವಂಜೆ; ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕನಾಗಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಬಲದಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಸ್ಮಾರ್ತ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪೋಷಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಕೋಲಮುನಿಗಳು.

ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವವರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜೆಯ ಶ್ರೀಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಯುವವೇದಿಕೆಯವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮತದ ಧರ್ಮದ ದೂಷಣೆ, ಖಂಡನೆ, ನಿಂದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹಾ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು, ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಲಮುನಿಗಳಂತಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸಾಧಕರಾಗುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದನಾದ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಾಮಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಲಮುನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ದಶವಿಧ್ಯಾಪ್ರವೀಣ, ಮಹಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಕಂಬಳನಾಗಸೂತ್ರ ಅನ್ವೇಷಕ, ಕಂಬಳ ಮುನಿಗಳೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಯತಿವರರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ಮಹಾಕಾಲನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಯಾ – ದಿವಂಗತ ಪಂಡಿತ್ ಹರಿಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

|| ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ||

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, 
ಮದ್ದಳೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ.


ಶ್ರೀ ಕೋಲಮುನಿ ಚರಿತೆ : ಬಾಲಕಾಂಡಆದಿಯಲಿ ವಂದಿಸುವೆ ಮೇದಿನಿಯ ಸುತನ ಸುತೆಯ ಸುತನ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಶ್ರೀ ಕೇಶವನ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಗೋಪೀವರದ ಗೋಪಾಲನಾ
ಆದಿಚರಿತೆಯನರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಆ ಮುನೀವರ ಕೋದಂಡರಾಮನ
ಹಾದಿಯಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದವರು
ಸಾಧಿಸಿದ ರೀತಿಯನು ಮೇದಿನಿಯ ಸುರರೆಲ್ಲಾ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರೊ ಎಂದು ಅ
ನಾದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದೇವನೊಲುಮೆಯಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತಾ ||೧||

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪರಮಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಸಹ್ಯ ಸಹೋದರಗೊಲಿದ
ನಿಕರ ಕಥೆಯನು ಒರೆವೆ ನಾನೀಗ ಲಾಲಿಪುದು ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳೂ
ಈ ಕಥೆಯೊಳ್ ನಾನರಿಯದಾ ವಿಷಯವಿನ್ನೆಷ್ಟೊ ಇರಲುಂಟು ಅರಿತ
ಶುಕಮುನಿಯ ಸಮಾನ ಸಜ್ಜನರೆ ಮನ್ನಿಸಿ, ಈ ಬಾಲನ ಬಾಲಿಶ ಗ
ಮಕ ಧಾಟಿಯ ಈ ಪದ ಸಂಕುಲವ ಮನ್ನಿಸಿ ತಪ್ಪಿರಲು ತಿದ್ದಿ ನೀವ್
ಭಕುತ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಪ್ಪನೆಲ್ಲವ, ತಪ್ಪುಗಳು ನನಗಿರಲೀ ||೨||

ಬೊಪ್ಪ ಮಹದೇವನಿಪ್ಪನೈ ಗಿರಿಜೆಯೊಡನೆ ಗಿರಿಶಿಖರದ ಮೇಲೆ
ತಪ್ಪದೇ ಅರ್ಚಿಸಿರಿ ನಿಮಗೊಪ್ಪುವನು ನಿಮ್ಮ ಭಕುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ
ಅಪ್ಪುವನು ಕಾಯುವನು ಈ ಭವದ ಸಕಲ ದುರಿತಗಳ ತರಿದು,
ತಪ್ಪನೀತನು ದೇಹಿಯೆಂದ ವರ ವತ್ಸಲನು ಪಾವಂಜೆಯಲಿ ನೆಲಸಿ
ಮುಪ್ಪನೇ ಕಾಣದ ಜ್ಞಾನ ಈವನು ಈತ ತನ್ನಯ ಸುತನ ನೆರವಿನಿಂ
ಇಪ್ಪನೈ ಕೆಳಕೆಲದಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿರೂಪದೊಳ್ ನೆಲಸಿಹನು ಷಣ್ಮುಖನು ||೩||

ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ಕೃತ್ತಿಕಾದಿ ಮುನಿವರರ
ಮಾತೆಯರಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೆಂದು ಮೆರೆದ, ಗರ್ಭಸಂ
ಜಾತನಲೈ ಈತ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಕುಮಾರನು ಅಗ್ನಿಮುಖನು ವರಗಿರಿಜಾ
ಮಾತೆಯೊಲುಮೆಯ ಸುತನು ತಾರಕಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ಈತ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಕಸನು
ತಾತ ಬೊಮ್ಮನಲಿ ಪಡೆದ ವರವ ನೀಗಿಸಲು ಜನಿಸಿದ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಂದುವಾಗಿ, ಇಂದಿಗೆಪ್ಪತು ಮೇಲೆ
ಹತ್ತುವರುಷ ಕಳೆಯಿತು ಪಾವಂಜೆಯಲಿ ನೆಲಸಿ, ವಿಪ್ರ ವಾಸುದೇವನ ಹರಿಕೆ ಸಂದಿತು ಕಣಾ ||೪||

ಏನೆಂಬೆ ಪಾವಂಜೆಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಕಥೆಯ, ಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸದಲಿ
ತಾನು ತಾನಾಗಿ ಶಿವನಿಹನು, ಕೆಲಬಲದಿ ನಂದಿನಿಯು ನದಿಯಾಗಿ
ಜಾನು ನೋಪಾದಿಯಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುವಳು ಶಿಖರದಾ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಶಿವನ ಪಾ
ವನ ಪಾದ ತೊಳೆಯುವಂದದಲಿ, ವಾಮಭಾಗದೊಳ್ ನೆಲಸಿ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ,
ಕಾನನದ ಕಂಪತೀಡುವಂದದಲಿ ಕೆಲದೊಳಗೆ ನೆಲಸಿಹನು ಶಿವಸುತನು,
ಆನನವಾರು ಈತಗೆ ಜ್ಞಾನರೂಪವು ಆರು ತಿಳಿಯರೊ ಈ ವೇದ ಸತ್ಯವನೂ ||೫||

ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ ನಡೆದ ಯಾಗಯಜ್ಞಗಳೆಷ್ಟೊ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳೆಷ್ಟೊ ಆ
ಪ್ರಭಾಕರನು ಅರಿತು ತಿಳುಹಲು ಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕವಿಡಲು ಬೇಕು ಸಾಸಿರ ಶಿರನು, ಮ
ತ್ತೇಭ ಮುಖನ ಸಹೋದರನ ನಂಬಿದ ಭಕುತ ಜನರಿಗೆ ಇದನೊರೆವೆ ನಾನನ್ನ ಚಿ
ತ್ತ ಭಿತ್ತಿಯೊಳ್ ಕಂಡ ಸತ್ಯವ, ಈ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ನಗರಿಯ ಪೊಗಳಿದಾ ಪುಣ್ಯಫಲ ನಿಮಗಿರಲಿ,
ವಿಭಾಕರನ ದಯೆಯಿರಲಿ, ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ, ನುಡಿಸಲಿ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವ, ಮತ್ತೆ ಮ
ತ್ತೇಭ ಮುಖ ನಿರ್ವಿಘ್ನಗೊಳಿಸಲಿ, ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯು ಅನುಕರಿಸಲೆಂದು ಚಿತ್ತಜನ ತಾತನನು ವಂದಿಸುತಾ ||೬||

ಮತ್ತೆ ಪೇಳುವೆ ಕೇಳಿ ಜನರೇ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನು ನಾ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು ಪುಂಡರೀಕ
ಕ್ರತುವಿನಾ ಕಾಲದಲಿ ಈ ಉದ್ದಂಡ ಮುನಿಯ ಚರಿತೆಯೊಡನಾಟ ಸಹವಾಸ
ಈತನಾರೆಂದರಿವ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸ ಒಲುಮೆಯ,
ಜಾತನೀತನು ಪಾವಂಜೆಯ ಮಹದೇವ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯರ ಸುತನೆಂದು, ಗೋತ್ರ ವಿಶ್ವಾ
ಮಿತ್ರಜನು ಕಾಣಿರೈ ಸ್ಥಳೀಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತತಿಯೊಳಗೆ ಜನಿಸಿ ಕುಲವನುದ್ಧರಿಸಿದನು
ಈತನ ಚರಿತೆ ಪಾಡಲು ಜನ್ಮಪಾವನ ಏಳಿ, ಏಳೇಳು ಜನುಮದ ದುರಿತ ದಾಟುವುದೂ ||೭||

ಕಾಲನಾ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿತು ಈರೇಳು ಶತವರುಷ ಪೂರ್ವದಿ, ನಂದಿನೀತಟದೊಳಗೆ
ಬಾಲರಾಮನ ಭಕುತನೋರ್ವನು ಸಚ್ಚರಿತ ಸುಗುಣಮೂರ್ತಿಯು ಮಹದೇವನೆಂಬಾ
ಶೀಲಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ವಿಪ್ರನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ತನ್ನ ಮನೋರಮೆ ಸತಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ
ಯಲಿ ಪಡೆದನು ದೇವಶಿಶುವನು ಕೋದಂಡರಾಮನೆಂಬಭಿಧಾನದಿಂದಾ ಆ ಶಿಶುವು ತನ್ನಯ
ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ ನಂದಿನಿಯ ಸಹೋದರನ ತೆರದಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದನು,
ಜಾಲವಲ್ಲದು ತರಳ ಸಣ್ನವನಾದರೇನ್ ನಡೆನುಡಿಯು ಪ್ರೌಢವು ಪ್ರಬುದ್ಧವು ಬೆರಳ ತೋರುವಂತೆ ||೮||

ಈ ತರಳನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನೇನೆಂಬೆ ನದಿಯಲಿ ನೆರೆ ಬರಲಿ ಬರವಿರಲಿ
ಸತತ ಸುರಿಯುತಲಿರಲಿ ಮಳೆ ತಾನು ಅಂಜದೆ ಆಡುವನು ನೀರಾಟ ಮೇಲಾಟ
ಮತ್ತೆ ನಾವೆಯೊಳಾಟ, ಊರ ನಾವೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನೀರಲಿ ತೇಲುವವೊ ಎಂ
ಬಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಕಿರಿದಾದರೂ ಸಹಜ ಯೌವನಿಗನಂತೆ ನಡೆನುಡಿಯ ತೋರುತಿರೆ ಬೆರಗುಗೊ
ಳ್ಳುತ ಊರಜನ ಈತ ಬಾಲರಾಮನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು, ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವರು ದಿನದಿನವೂ,
ಜಾತನಿವ ಮಹದೇವ ಸೂನುವೇ, ಅರ್ಥವಾಗದು ಕಂಡರೆ ದಾಶರಥಿಯ ವಿಕ್ರಮವು ಕಾಣಿರೊ ಎಂದೂ ||೯||

ಸಂದಿತೈ ವರುಷ ಆರು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಮಾಸ ಮೂರನು ಕಳೆಯೆ ಅನಿತರೊಳು ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮ
ವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ ಮಾಡಿದನು ಉಪನಯನ ವ್ರತವನು ಉಪನಿಷತ್ಕ್ರಮಣ ಸಹಿತಾ,
ಅಂದಂದಿಗೇ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯೆತ್ತಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ನೀನಿನ್ನು, ಮಗನೆಂದು ತೋರಲಾರೆನು ಕರುಣೆ ನಡೆಯೆಂದು,
ಚಂದದಿಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ಮಾಡದಿರೆ ನೀನೆನಗೆ ಮಗನೇ ನೀನೆನ್ನ ಕೊಂದಂತೆ ತಿಳಿ ನಡೆ
ಯೆಂದು ನಿರ್ಭಾವದಿಂ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಗುರುಕುಲಕೆ, ತರಳರಾಮನು ಬಿಡದೆ ಕಲಿತನು
ಬಂಧುವಿಧ್ಯೆಯ ನಾದಿಯಲಿ ನಂತರ ವೇದೋಪನಿಷದ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಂಗಳಾದಿಯಾಗಿ ||೧೦||

ಸತತ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತ ಗೋಪಾಲನೆಯ ಮಾಡುತ ಕರದಿ ಧರಿಸಿದ ದಂಡ
ವಿತ್ತಿತೈ ಈತನಿಗೆ ಕೋಲವಟುವೆಂದೆಂಬ ರೂಢನಾಮವನೂ ಗುರುಕರುಣದಿಂದಲಿ
ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಿದನು ಮತ್ತೆ ಪೂಸಿದ ಶಿರವ, ಅಲ್ಲಿಗೇ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನ ತುಂಬುತ ಮಗನೇ ನೀ
ನೆತ್ತ ಹೋದರೂ ಮುಂದೆ ಕೋಲಮುನಿಯೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯು ನಿನಗೆ, ಬಿಡದಿರು ಕೋದಂಡ ಕಣಾ,
ಮತ್ತೆ ನೀ ಜನಮನಕೆ ಖ್ಯಾತನಾಗುತ ಸುಪ್ರೀತನಾಗೆಲೊ ಹೋಗು ಹೋಗೆಂದೆನುತ
ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿದನಾತನನು ಗುರುವರನು ಮತ್ತೆ ಲೋಕವ ಸುತ್ತಲೆಂದೆಳಸೀ ||೧೧||

ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಸುತ್ತುತ ಅನವರತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ
ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪಾದಸೇವೆಯ ವರ ಭಕುತಿಯೊಳು ಮಾಡಿ,
ಒಲವು ಗಳಿಸಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವ ಪಡೆದು ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಿರುಗಿ
ಜಲವು ಪುನೀತಗೊಳಿಸುವ ತೆರದಿ ಈ ಕೋಲಮುನೀವರ ನಡೆದು ತಂದನು ತನ್ನ
ಒಲವಿನಾ ತಾಯ್ತಂದೆಯರನರಸೀ, ಬರುವ ಕಾಣುತ ಮಗನ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಲೋ,
ಜಲದಿ ಪಾದವ ತೊಳೆಯಲೊ, ಎಂಬ ತೊಳಲಾಟದಲಿರಲು ಬಂದು ವಂದಿಸಿದ ತಂದೆಯನೂ ||೧೨||

(ಸಶೇಷ..)
ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು
ಪೂರ್ವೋತ್ತರೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Sunday, 20 May 2018

#ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೋ #ಪ್ರಮಾಣ #ವಚನಸ್ವೀಕಾರ #ಮುಹೂರ್ತವೋ #ನಂಬಿಕೆಯೋ #ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೋ #ಕಲಿಯುಗವೋ ... 🤔

ಏನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಹಣ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೋ ಎಂಬ ತೆರದಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲಿಗಾಲದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತ ದಡ್ಡ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಪಥನವಾಯಿತು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹಿಂದೆ ತಾವೇ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯಾವಧಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನವಾಗಲೀ, ಒಂದು ಘಂಟೆಯಾಗಲೀ, ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾಗಲಿ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು "ಒಮ್ಮತದಿಂದ" ಹೇಳಬಹುದಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಬುದಿದೆಯೇ? ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಲೆಕ್ಕ ಅವರವರಿಗೆ ಚೆಂದ ಅಷ್ಟೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:- ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೃತ್ಯುಯೋಗವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ದೃಕ್ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಯನಾಂಶದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗ ರೋಹಿಣೀ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಸುತ್ತದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಸಾಯನ ಚಂದ್ರನು ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಲ ಗಣಿತದ ಆಧಾರದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಪಲಾಯನವಷ್ಟೆ.

ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ಮೃತ್ಯು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದನು, ಆ ದಿನ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಿತು. ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವೂ, ಕ್ರೂರವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಗ್ರಹಗತಿ, ಗ್ರಹಯುತಿ, ದಶಾ, ಮಾಸ, ಸಂವತ್ಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ನಂತರ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತವು ದುಷ್ಟ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೇ ರಾಜಕಾರಣಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಕ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ, ವಿವಿಧ ಅಂಶ ಕುಂಡಲಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮುಹೂರ್ತ ಕುಂಡಲಿ, ಆ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಣಿಸಿದರೂ ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಯು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ಮೂಲಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಖೇದ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವನನ್ನು ಆರಿಸಿದ, ಆರಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರ ಕುಂಡಲಿಯು ಈತನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನೋ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನೋ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಡಬಡಾಯಿಸುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯವರಿಯದಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು |
ಉದ್ದೇಶವರಿಯದಾ ಪುರೋಹಿತ |
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು |
ಜೀವ ಲೋಕದ ನರಳಾಟದಲಿ |
ತಾಳ ಹಾಕುತ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತಿರೆ |
ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲನೆತ್ತುವರೆ |
ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಧ್ಯವೋ |
ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿಗಳೇ ನೀವು |
ಮೊದಲು ಮಾನವರಾಗಿರಿ, ನಂತರದಿ ಸಾಧಿಸಿರಿ || 
ಎಂದರು ಯತಿವರೇಣ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ (ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪದ್ಯ)