Thursday, 15 March 2018

ಶಿವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಶಿವನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

(೧) ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡವು ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ೩ ಪಾದಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ೩ ಪಾದಗಳು – ಸ್ರಷ್ಟಾ ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ತೇಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವಿಷ್ಣು – ಇದರ ರೂಪವೇ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಶಿವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ೩ ಭಾಗಗಳಿವೆ, ನಾಲ್ಕನೇಯದಾದ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

(೨) ಪೂರ್ಣ ಗಾಯತ್ರೀಯು ಕೇವಲ ಶಿವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಯತ್ರೀಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವು ಮೂಲಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಎರಡನೇಯ ಪಾದವು ತೇಜದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇಯ ಪಾದವು ಜ್ಞಾನ. ತೀವ್ರ ತೇಜವೇ ರುದ್ರ, ಶಾಂತ ರೂಪವೇ ಶಿವ. ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಸೂರ್ಯ ವ್ಯಾಸ (ಯೋಜನ)ದವರೆಗೆ ತಾಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ರುದ್ರವಿದೆ. ತದನಂತರ ಚಂದ್ರ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಶಿವನ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ, ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವು ಶಿರ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷ ಎನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಕಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ೧೦೦೦ ವ್ಯಾಸ ದೂರದವರೆಗೆ ಶಿವ, ತದನಂತರ ೧ ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಸದವರೆಗೆ ಶಿವತರ ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲದ ಸೀಮಾ ೧೫೭ ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಸದವರೆಗೆ ಶಿವತಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಾಪ, ತೇಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂಬ ೩ ಪದಗಳೂ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ರವಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದ ಸೀಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂರ್ಯ ರೂಪವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ-ಪದವಾಗಿದೆ.

ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾಽಪಾಪಕಾಶಿನೀ | ತಯಾ ನಸ್ತನ್ವಾ ಶನ್ತಮಯಾ ಗಿರಿಶನ್ತಾಮಿ ಚಾಕಶೀಹಿ || (ವಾಜಸನೇಯೀ ಸಂ. ೧೬/೨, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷದ್ ೩/೫)

ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ (ವಾಜಸನೇಯೀ ಸಂ. ೧೬/೪೧, ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂ. ೪/೫/೮/೧, ಮೈತ್ರಾಯಣೀ ಸಂ. ೨/೯/೭)

ಯೋ ವಃ ಶಿವತಮೋ ರಸಃ, ತಸ್ಯ ಭಾಜಯತೇಹ ನಃ | (ಅಘಮರ್ಷಣ ಮಂತ್ರ, ವಾಜಸನೇಯೀ ಸಂ. ೧೧/೫೧)

ಸದಾಶಿವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಮ್ಬಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ | (ವನದುರ್ಗಾ ಉಪನಿಷದ್ ೧೪೧)

ಶತ ಯೋಜನೇ ಹ ವಾ ಏಷ (ಆದಿತ್ಯ) ಇತಸ್ತಪತಿ (ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷದ್ ೮/೩)

ಸ ಏಷ (ಆದಿತ್ಯಃ) ಏಕ ಶತವಿಧಸ್ತಸ್ಯ ರಶ್ಮಯಃ | ಶತವಿಧಾ ಏಷ ಏವೈಕ ಶತತಮೋ ಯ ಏಷ ತಪತಿ (ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೧೦/೨/೪/೩)

ಯುಕ್ತಾ ಹ್ಯಸ್ಯ (ಇಂದ್ರಸ್ಯ) ಹರಯಃ ಶತಾದಶೇತಿ | ಸಹಸ್ರಂ ಹೈತ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಯಃ (ಇಂದ್ರಃ = ಆದಿತ್ಯಃ) (ಜೈಮಿನೀಯ ಉಪನಿಷದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೧/೪೪/೫)

ಅಸೌ ಯಸ್ತಾಮ್ರೋ ಅರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಃ ಸುಮಙ್ಗಲಃ | ಯೇ ಚೈನಂ ರುದ್ರಾ ಅಭಿತೋ ದಿಕ್ಷು ಶ್ರಿತಾಃ ಸಹಸ್ರೋಽವೈಷಾಂ ಹೇಡ್ದ ಈಮಹೇ || (ವಾ. ಯಜು. ೧೬/೬)

ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದಧೇ ಪದಮ್ | ಸಮೂಳ್ಹಮಸ್ಯ ಪಾಂಸುರೇ || (ಋಕ್ ೧/೨೨/೧/೭)

ತದ್ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸೂರಯಃ | ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಮ್ | (ಋಕ್ ೧/೨೨/೨೦)

ಖ ವ್ಯೋಮ ಖತ್ರಯ ಖ-ಸಾಗರ ಷಟ್‍ಕ-ನಾಗ ವ್ಯೋಮಾಷ್ಟ ಶೂನ್ಯ ಯಮ-ರೂಪ-ನಗಾಷ್ಟ-ಚಂದ್ರಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಮ್ಪುಟಪರಿಭ್ರಮಣಂ ಸಮನ್ತಾದಭ್ಯನ್ತರಾ ದಿನಕರಸ್ಯ ಕರ-ಪ್ರಸಾರಾಃ | (ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ೧೨/೧೦)

ಜ್ಞಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವೇ ವಟ. ಹೇಗೆ ವಟ ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ತಮ್ಮಂತಹಾ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನಂತಹಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ವೃಕ್ಷ ಶಿವ. ಅದರಿಂದಲೇ ಹೊರಟ ಅನ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದುಮದುಮಾ (ದ್ರುಮದಿಂದ ದ್ರುಮ) ಆಗಿವೆ. ಇದು ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತೀಕವೂ ಹೌದು.

ವಟವಿಟಪಸಮೀಪೇ ಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ, ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ |(೩) ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ – ಕೂರ್ಮ, ವಾಯು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ೨೮ ಅವತಾರ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನುವನ್ನು ಮೊದಲು ವೇದವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳೂ ೨೮ ವ್ಯಾಸರೇ. ಕೊನೆಯದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸರು. ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಶಿವನ ಅವತಾರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ೧೧ನೇ ಋಷಭದೇವನನ್ನು ಜಲ ಪ್ರಲಯದ ನಂತರ ಪುನಃ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

(೪) ಕಾಲ ರೂಪ – ಅವ್ಯಕ್ತ ವಿಶ್ವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಶ್ವವಾದ ನಂತರ ತಾಪ, ತೇಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಭೇದಗಳಾದವೋ ಅವು ಇದರ ಕಾಲ. ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅನುಭವವೇ ಕಾಲ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಷ್ಣು, ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗೋಲು ಶಿವ. ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಯಜ್ಞವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅನುಸಾರ ೪ ರೀತಿಯ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ೪ ಪುರುಷಗಳಿವೆ -

(ಅ) ಕ್ಷರ ಪುರುಷ – ನಿತ್ಯ ಕಾಲ – ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಾರದೋ ಅದು. ಉದಾ:- ಬಾಲಕನು ವೃದ್ಧನಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೃದ್ಧನು ಬಾಲಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೃತ್ಯುವೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

(ಬ) ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ – ಜನ್ಯ ಕಾಲ – ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯವೇ ಅಕ್ಷರ. ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕಾಲದ ಅಳತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜನ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಕ್ರಗಳಾದ ದಿನ, ಮಾಸ, ವರ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಕಾಲಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಕ) ಅವ್ಯಯ ಪುರುಷ - ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮವೇ ಅವ್ಯಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಲೋಽಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ಪ್ರವೃದ್ಧೋ (ಗೀತಾ ೧೧/೩೨)

ಸಹಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷಧ್ವಮೇಷವೋಽಸ್ತ್ವಿಷ್ಟ ಕಾಮಧುಕ್ || ೧೦ ||

ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯತೀಹ ಯಃ …. || ೧೬ || (ಗೀತಾ, ೩)
ಕಾಲಃ ಕಾಲಯತಾಮಹಮ್ || (ಗೀತಾ, ೧೦/೩೦)

(ಡ) ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಅತಿ ವಿರಾಟ್ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಾತ್ಪರ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾಲವು ಪರಾತ್ಪರ ಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ೩/೧೧)

(೫) ಕಾಲದ ಶಿವ ರುದ್ರ ರೂಪ – ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ನೃತ್ಯ. ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಮೇಳವಾದರೆ ಲಾಸ್ಯ. ಅದರಿಂದ ರಾಸ ರೂಪೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ-ಮೇಳ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಿವ (ರುದ್ರ) ತಾಂಡವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ರೂಪ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭವು ಸಂವತ್ ಉರಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಫಲ್ಗುನ ಮಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಫಲ್ಗು = ಖಾಲಿ (ಫಲ್ಗವ್ಯಾ ಚ ಕಲಯಾ ಕೃತಾಃ = ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು – ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ). ಇದು ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೋಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂವತ್ಸರ ರೂಪೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತವೇ ಶಿವನ ಶ್ಮಶಾನ. ಇದರ ನಂತರ ಪುನಃ ಸಂವತ್ ಉರಿದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾಲ್ಗುನ ಮಾಸವನ್ನು ಶಿವಮಾಸ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

(೬) ಲಿಂಗ – ಲೀನಂ + ಗಮಯತಿ = ಲಿಂಗ. ೩ ಪ್ರಕಾರದ ಲಿಂಗವಿದೆ –

ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಲಿಙ್ಗತ್ವಾನ್ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ | ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ಕಾರಣತ್ವಾಚ್ಚ ಲಯನಾದ್ ಗಮನಾದಪಿ |
ಲಕ್ಷಣಾತ್ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಲಿಙ್ಗಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ || (ಯೋಗಶಿಖೋಪನಿಷದ್, ೨/೯, ೧೦)

(ಅ) ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ:- ಲೀನಂ ಗಮಯತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪೇ - ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ. ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

(ಬ) ಬಾಣ ಲಿಂಗ:- ಲೀನಂ ಗಮಯತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ದಿಶಾಯಾಮ್ – ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಬಾಣ ಲಿಂಗ. ಬಾಣ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗತಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೩ ಆಯಾಮದ ಆಕಾಶವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಣ ಲಿಂಗವೂ ೩ ಇದೆ.

(ಕ) ಇತರ ಲಿಂಗ:- ಲೀನಂ ಗಮಯತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇ – ಯಾವ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಅದು ಇತರ (other) ಲಿಂಗ. ಇದು ಅನಂತ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ೧೨ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ೧೨ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ೧೨ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
        
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ರೋತವೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಿಂಗ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸಮೂಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಥವಾ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಿಂದ ಗತಿಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಾಣ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇತರ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

        ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗವು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಲಿಂಗರಾಜವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಧಾಮದ ಸೀಮೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ವೇದದ ಉಷಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವೀ ಪರಿಧಿಯ ೧/೨ ಅಂಶ = ೫೫.೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಧಾಮವಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಮ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗರಾಜವಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವಾಡದ ಏಕಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತೆಲಂಗಾನಾ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನಮೇಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಕಲಿಂಗದ (ತ್ರಿಕಳಿಂಗದ) ಭಾಗವಿತ್ತು. ೧೨ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಭಾರತದ ೧೨ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

(೭) ಶಬ್ದ ಲಿಂಗ:-  ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಲಿಂಗ (Lingua = language) ಇದಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲಿಪಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ –

ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ಶುಭಾಷ್ಟಸ್ತ್ರಿಂಶದಾಕ್ಷರಮ್ | 
ಮೇಧಾಕರಮದಭೂದ್ ಭೂಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಾಧಕಮ್ || ೮೩ ||
ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರಭವಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಹರಿತಂ ವಶ್ಯಕಾರಕಮ್ | 
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ವರ್ಣಾಢ್ಯಂ ಚತುಷ್ಕಲಮನುತ್ತಮಮ್ || ೮೪ ||
ಅಥರ್ವಮಸ್ತಿತಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಕಲಾಷ್ಟಕ ಸಮಾಯುತಮ್ | 
ಅಭಿಚಾರಿಕಮತ್ಯರ್ಥಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಛುಭಾಕ್ಷರಮ್ || ೮೫ ||
ಯಜುರ್ವೇದ ಸಮಾಯುಕ್ತಮ್ ಪಂಚತ್ರಿಶಚ್ಛುಭಾಕ್ಷರಮ್ | 
ಕಲಾಷ್ಟಕ ಸಮಾಯುಕ್ತಮ್ ಸುಶ್ವೇತಂ ಶಾಂತಿಕಂ ತಥಾ || ೮೬ ||
ತ್ರಯೋದಶ ಕಲಾಯುಕ್ತಮ್ ಬಾಲಾದ್ಯೈಃ ಸಹ ಲೋಹಿತಮ್ | 
ಸಾಮೋದ್ಭವಂ ಜಗತ್ಯಾದ್ಯಂ ಬೃದ್ಧಿಸಂಹಾರ ಕಾರಕಮ್ || ೮೭ ||
ವರ್ಣಾಃ ಷಡಧಿಕಾಃ ಷಷ್ಟಿರಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರವರಸ್ಯ ತು | 
ಪಂಚ ಮನ್ತ್ರಾಸ್ತಥಾ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಜಜಾಪ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ || ೮೮ || (ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ೧/೧೭)  • ಗಾಯತ್ರೀಯ ೨೪ ಅಕ್ಷರ – ೪ ರೀತಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ.
  • ಕೃಷ್ಣ ಅಥರ್ವದ ೩೩ ಅಕ್ಷರ – ಅಭಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ.
  • ೩೮ ಅಕ್ಷರ – ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ (ಮಯ ಲಿಪಿಯ ೩೭ ಅಕ್ಷರ = ಅವಕಹಡಾ ಚಕ್ರ + ಓಂ )
  • ಯಜುರ್ವೇದದ ೩೫ ಅಕ್ಷರ – ಶುಭ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ – ೩೫ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುರುಮುಖೀ ಲಿಪಿ. 
  • ಸಾಮದ ೬೬ ಅಕ್ಷರ – ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ.

(೮) ದಿಗಮ್ಬರ – ಜ್ಞಾನವು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ದಿಗಂಬರನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ – ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗತಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಸಿಕ್ಕುವ ಬಾಹ್ಯ ಗತಿಯು ಶುಕ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ರೂಪ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶರೀರವಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅದರ ವಕ್ತ್ರವು ಶ್ವೇತ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ (೨ ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಗಳು), ಪದಾರ್ಥ ರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ. ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವರಿದ್ದಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ದಿಗಂಬರ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇವೆ.

ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ | 
ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ | (ಗೀತಾ ೩/೩)
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ | ೧ |
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯ ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ | ೫ | (ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ)
ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ | 
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ || (ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರ)

(೯) ಮಹಾದೇವ:- ಯಾವುದೇ ಪುರ ಅಥವಾ ವಸ್ಥುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಹರ್ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಹೊರ ಆವರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೇವತಾ ಮಹಾದೇವ. ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೀ ವೃಷಭವು ರವ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಅದು ಮಹಾದೇವನ ಸಮಾನ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥಾ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಪುರೂವಿಗೂ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಪುರೂ-ರವಾ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೋಜ್ಪುರೀಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ “ರವಾ” ಎಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ೧೧ ಅವತಾರಗಳನ್ನೂ ಋಷಭದೇವನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ, ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦). ಯಾರು ೩ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳಾದ ಅಸಿ-ಮಸಿ-ಕೃಷಿ ಇವುಗಳ ಪುನರುದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನುವಿನ (ಬ್ರಹ್ಮನ) ವಂಶಜರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೈನರು ಇವರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರರೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮಹರ್ ಇದರ ಸೀಮೆಯು ಮಹಾವೀರ ಎಂದಾಯಿತು. ಇದು ಹನುಮಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪುತ್ರನ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುಗೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತತ್ ಪುತ್ರನ ಯುಗಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪರಂಪರೆಯ ಅಂತಿಮವನ್ನು ಮಹಾವೀರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೂ ೧೨ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆದುಬಂದಿತು. ಈಗ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿವ-ವಿಷ್ಣು-ಜಿನ-ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಲಭ್ಯ ಅತೀ ಪುರಾತನ ಅಂಕಕಾವ್ಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.

(೧೦) ಪ್ರಾಣರೂಪ – ಯಾವುದೇ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮವು “ಓಂ” ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು “ರಂ” ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದು “ಕಂ” (ಕರ್ತಾ) ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ “ಶಂ” ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ “ಶಂಕರ = ಶಂ + ಕಂ + ರಂ”. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಗೀತಾ ೧೭/೨೩). ಓಂ ಎಂಬುದು ಗತಿಶೀಲವಾದರೆ ರಂ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶ (ತತ್) ನಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಆತನಿಗೆ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ (ರಂ) ನಾಮ ಸತ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ ಹೈ).

(೧೧) ಮೃತ್ಯುಂಜಯ – ನಿತ್ಯ ಕಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರವು ಮೃತ್ಯುವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ | 
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್ ||
(ಋಗ್ವೇದ ೭/೫೯/೧೨, ಅಥರ್ವ ೧೪/೧/೧೭, ವಾಜಸನೇಯೀ ಯಜುರ್ವೇದ ೩/೬೦, ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂ. ೧/೮/೬/೨)

ನಾವು ೩ ಅಂಬಕ (ಸೃಷ್ಟಿಯ ೩ ಸ್ರೋತ, ಪೃಥ್ವೀ – ಆಕಾಶಗಳ ೩ ಬೆಸುಗೆ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಗಂಧಿ (ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಗುಣವು ಗಂಧವಾಗಿದೆ, ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿಯು ಸುಗಂಧಿಯಾಗಿದೆ) ಸಿಕ್ಕಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ. ವಟ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಫಲವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಂಧನದಿಂದ (ಮೃತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಬಂಧನದಿಂದ) ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ೩ ಅಂಬಕಗಳ (ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಸೌರಮಂಡಲ) ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಗೌರೀ, ಇದನ್ನೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ –

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ || (ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ೧೧/೧೦)

**ಉಪಸಂಹಾರ**

ಅಂಗದವದು ಚಂದ್ರಕಲೆಯು ಚತುರ್ದಶಿಯೆಂಬರು
ಇಂದುವಿನ ಅಂದಕಾಣದ ರಿಕ್ತ ತಿಥಿಯದು
ಪ್ರಪಂಚಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲಿ ಅಶುಭವೆಂಬರು
ಶಂಕರನು ಶುಭಕರನು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ 
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಮಾಸ ವ್ರತವದು 
ಚಂದಿರನ ಪ್ರೀತಿಯಂತ್ಯದಿಂ ಭದ್ರದಾರಂಭವನಕ ಉಪಾಸಿತವು ||  ||

ಶಿವನುಡಿ:-

ಮಾಘ ಕಾಲವೇ ಪುಣ್ಯಕರ ಲೋಕಾನಂದಕರ ಈ 
ಮಾಘ ಪುಷ್ಕರವೆಂದು ಪೇಳಲು ಮಾತೆ ಪುಣ್ಯಕರ
ಮಾಘದಾ ಆದಿಯಲಿ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯದಲಿ ಯಾಗಾಗ್ನಿ ತಂಪಾಗಿ ಚಂದ್ರನೂ ನೆರೆಯುವನೂ |
ಮಾಘವೇ ಪೇಳುತಿದೆ ಅಘವೆಮಗೆ ಬೇಡ ಮಾ +
ಅಘವೆಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಮಾಘದ ಅಂತರಾರ್ಥವು ನಿಜ
ಮಾಘದಲಿ ಸಾಧಿಸದ ಸಾಧನೆಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದೆ ಕೇಳು ಲಲನೆ ||  || - ತಿರುಕ

ಪುಣ್ಯಕರ ಮಾಸವದು ಈ ಮಾಸದಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲಿ
ಪುಣ್ಯಪ್ರದ ಫಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಘಟಿಸಲಾನುಗ್ರಹ
ಪುಣ್ಯವನಂತವೈ ಮಾಘದ ಮಹಿಮೆ ವರ್ಣಿಸಲಸದಳವು ಶಿವ ತಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದ ಕಾಲಾ ||
ಪುಣ್ಯವನಂತ ಕೋಟಿ ಲಭಿಸುವುದು ಸ್ನಾನದಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮ
ರಣೆಯೇ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನವೇ ಆರ್ತ ಭೋಜನ ಸ್ಮಾರ್ತ
ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅತುಲ ಅನಂತಫಲದಾಯಕವು ಕೇಳೆಂಬೆ ಲಲನೆ ||  || - ತಿರುಕ

ಇಲ್ಲೊಂದು ರಹಸ್ಯವಡಗಿದೆ ಕೇಳು ಈ ಭವವು
ಇನ್ನೆಂದು ಬೇಡವೆಂಬಾ ಲೋಗರಿಗೆ ಮಾಘವೆಂಬಾ
ಇದೊಂದೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸಾಕೈ ಮಾ+ಘ ದೊಳು ಸಕಲ ಅಘ ನೀಗುವುದೂ |
ಇಂದು ಈ ಲೋಗರರಿಯದೆ ಅಘವ ಬೇಕೆಂದು
ಎಂದೆಂದು ಬೇಡುವರು ಅಘವವರ ಬಿಡದು
ಎಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಪದವಿಲ್ಲ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಲೋಗರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೇಳಲಾರೂ ||  || - ತಿರುಕ

ಇದುವೆ ಕೇಳೈ ಶಿಶಿರದಲಿ ಮಾಘ ಫಾಲ್ಗುಣರ ವೃತ್ತಿ
ಯದು ಶತಭಿಷವು ಆದಿಯಾಗಿಹುದು ರೇವತ್ಯಂತ
ವಿದು ಶಿಶಿರದಾಕಾಲ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು ದೇಹದಲಿ ಶೇಷನಾಸನದೀ
ಇದು ಕಾಲವಿದು ಕಾಲ ವಿದುವೆ ಕಾಲವು ಭೂತ
ವಿದು ಭವ್ಯವಿದು ವರ್ತಮಾನವೆಂದೆಂಬ ಕಾಲ
ವಿದುವೇ ಮಾರ್ತಾಂಡನೆಂದೆಂಬ ಮೃತ್ಯುಹರ ಕಾಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮವೀವ ಕಾಲಾ ||  || - ತಿರುಕ

- ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.

ಆಕರ:- 
೧. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಒಡಿಶಾ ಇವರ ಶಿವ ಸಂಬಂಧ್ಜಿ ಲೇಖನ
೨. ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಅಗ್ಯಾವೈಷ್ಣವೀ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಿರುಕ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ.

Wednesday, 14 March 2018

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ : ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ

**ವಿಷಯ ಸೂಚೀ**

೪ ವೇದ x ೬ ವೇದಾಂಗಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ:-
೧. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, 
೨. ಆಡಳಿತಾಂಗಗಳು, 
೩. ಪಂಡಿತವಲಯ, 
೪. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ 
     ೪.೧. ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, 
     ೪.೨ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು, 
     ೪.೩ ಸಾಧಕರು, 
     ೪.೪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗಿಗಳು, 
     ೪.೫ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, 
     ೪.೬ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗಾದಿ ಆಶ್ರಮಸ್ಥರು ಈ ಅತೃಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಹಸಿವೆ ಹಿಂಗಲಾರದ್ದು. ಹಿಂಗಿಸಲಾಗದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇನೋ ತುಂಬಿಸಿ ಸಾಕೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ತೃಪ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಾಧರಿಸಿದ್ದು; ದೈಹಿಕವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಠೋರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಈ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅರ್ಥಾತ್ "ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ". ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಾದಿಗಳು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಯೋಗ, ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನಾಧಿಸಿ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತಾಂಗಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ, ಪಂಡಿತವಲಯ (ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು) ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರಾ ಈ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ನೋವಾಗುವ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ "ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ" ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ:-

ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಹಣ ಅಲ್ಲದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುತ್ಸಿತತೆ, ಭಿನ್ನತೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಮತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭೇದನೀತಿ. ಇವಿಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮೇಲೇಳಲಾರದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅತಿ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದೇಶೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಧೋಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ವಿಚಾರ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೃಪ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದ ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಯುಃ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸವೆಸುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣವೇ "ರಾಜಕಾರಣ" ಅಥವಾ "ಸಮಾಜಸೇವೆ" ಎನ್ನಿಸಿದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

೧. ಒಂದು ಜನತಾ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆಯೆಂಬ "ಸೇವಾ ಹಿ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಃ" ಎಂಬಂತೆ ದೀನನಾಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು.

೨. ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾನವಾದ ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸದ್ಬೋಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾರಲ್ಲೂ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಾಳುವ ಸಂಚಾರಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಪಾಪ+ಪುಣ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಬಿತ್ತಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಫಲವನ್ನು ಅವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಮುಂದಿನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ.

ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕನಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾನ್ಯನೋ, ಹಾಗೇ ಕರ್ಮೋಪಾಸಕನಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಸಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋಣ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ದೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಶದ ಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಳತೆ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಸಂಚಯನವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಿತಿಮೀರಿ ಅರ್ಥಸಂಚಯನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಖಾತೆ ತೆಗೆದು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮುಖೇನ ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅತೃಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿದೇಶೀ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರತರದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೂ ನೈಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಡವನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಎಂಬ ಲಾಲಸೆ ಅಗತ್ಯವೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇರಲಾರದು. ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂಬ ಹುಚ್ಚುತನ ಬಿಡಿ. ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಹಣ ಬೇಡ. ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಲ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಅತೃಪ್ತಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮೂರ್ಖತನ. ತತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಜನರಲ್ಲಿ ಅಯೋಮಯ ಸ್ಥಿತಿ.

        ೧೨-೦೯-೨೦೧೨ರ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಬೇಲೆಕೇರಿ ಅದಿರು ಕಳ್ಳ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶರದ್‍ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ನಂಟಂತೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳಾಗಿ ದುಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ನಾಯಕರಿವರು. ಇದರರ್ಥವೇನು? ೪೭ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ೧೦ ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ೪ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಡೆದ ಈ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ದರೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲವೂ ದರೋಡೆಯೇ ಆಗಿರಬಾರದೇಕೆ? ಆಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಸರಕಾರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಂತಹಾ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಯುವವರಾರು?

        ೪೦೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ವಿದೇಶೀ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇದರ ಮೊತ್ತದ ಅರಿವಾದರೂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಭರತದ ಪ್ರತೀ ಮತದಾರನಿಗೂ ೧೦ ಲಕ್ಷದಂತೆ ಸಹಾಯಧನವಿತ್ತರೆ ಈ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ? ಚಿಂತಿಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲೋ ೧೦, ೨೦ ಸಾವಿರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸುಸ್ತಿಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು, ಇನ್ನು ಅಡಿ, ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿಹಾಕಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಫೈನಾನ್ಸ್‍ಗಳು ಇವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆಯೆ? ಭಕ್ಷಣೆಯೆ? ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳು, ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ದೇಶದ ಉದ್ದಿಮೆಪತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಯೇ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೆಂದಾದರೆ ಅವು ಮಾಡುವ ವಂಚನೆ, ದ್ರೋಹಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಯೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಹಗರಣದ ಗುಲ್ಲು ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಗರಣದ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಧಿಕೃತತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧರು ಎಂಬ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೊರೆತಂತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಇಲಾಖೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ, ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು, ಅದೊಂದು ೨ ತಿಂಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಆಯ್ತು? ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯರೇ? ಚಿಂತಿಸಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಿದೆ ಈಗ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಟಕವೇ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಲು ಪಕ್ಷ ಬೇಡ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈತಿಕತೆ ಬೇಕು. ತ್ಯಾಗ ಗುಣ ಬೇಕು. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇನೇ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗ್ಯತೆ, ಆರ್ಹತೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ದೊಂಬಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ, ದೊಂಬಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರಾ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಪಡಿನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆಡಳಿತಾಂಗಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ+ಕಾಯಾಂಗ. ಇದರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಶೇ.೯೦ ಭಾಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆ, ನಿಧಾನಗತಿ ಈ ಕ್ರಮದಿಮ್ದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತ್ರಾ ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಂಬಿದ ಪ್ರಜಾ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ "ಅಯೋಮಯ"!!!
           
        ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟ್ಟದ  ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಗಂಡುಗಲಿ ಶಿವಣ್ಣನಂತಹವರು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲೂರಿನ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡವೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತೆರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಿವಣ್ಣನಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರಾ ಇಂತಹ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ, ದರೋಡೆ, ಡಕಾಯಿತಿ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ವಂಚನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣನಂತಹವರು ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಆಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಆಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ರೌಡಿಸಂ ಇದೆಯೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರಿ ರೌಡಿಸಂಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಷಂಡರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೌಡಿನಂ ಮಾಡುವವನು ಸದಾ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ರೌಡಿಸಂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕರ ಭಯವೇ ಹೊರತು ರೌಡಿಗಳ ಭಯವಲ್ಲ. ಆರಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವ ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ಬಳಕೆಯೆ ಭಯಕಾರಕ. ಮೊನ್ನಿನ ಸೋಲೂರಿನ ಶಿವಣ್ಣನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸಹಾಯ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಅದು ಡಕಾಯಿತಿ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದೂ, ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧವೆಂದೂ ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮರ್ಜಿ, ರೌಡಿಯೊಬ್ಬನ ಪ್ರಭಾವ+ರಾಜಕಾರಣ ಬೆರೆತಿದ್ದರೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಗತಿಯೇನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿವೇಕ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೌಡಿಸಂ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ, ಭೂಗತಜಗತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ರಾಜಕಾರಣ ದೇಶ ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಈ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

೨. ಆಡಳಿತಾಂಗಗಳು:-

ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಡಳಿತಾಂಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಗುಣ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷ್ಠೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತಾಂಗದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಗುಣ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಲಂಚ, ದ್ವೇಷಭಾವನೆ, ನಿಷ್ಕರುಣೆ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕಿಯೂ, ದಯಾಪರನೂ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಡಳಿತ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರಲು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೂ ಅವನ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವೀವಲಯ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವೀವಲಯದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಪೂರಕವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಬೇಲೇಕೇರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಂತರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅದಿರುಗಳು ಬೇಲೇಕೇರಿ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ+ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ? ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ ೧೫೦ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದಿರು ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾಗಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಂದರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ".

            ದಿನಾಂಕ ೧೨-೦೯-೨೦೧೨ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ ಮುಷ್ಕರ. ಇದು ಶುದ್ಧ ನೈತಿಕವೆ? ತೋರಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಅಭಾವ, ಬಡತನವೆಂಬ ಉದ್ದುದ್ದದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೀರಿ ಜನರ ಅನುಕಂಪ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕವರ್ಗ. ನಿಜವಾಗಿ ಬಡತನವಿದೆಯೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು K.S.R.T.Cಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳೂ, ಕಂಡಕ್ಟರುಗಳೂ ಸ್ವಂತ ಕಾರು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಡಲು ಲಾರಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಸೈಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಡತನವೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುಡುಕುತನ, ಇತರೆ ದುರಭ್ಯಾಸ, ಎರಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಣ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಸೇರುವಾಗ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಇವರು ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲೇನೋ ದುವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವರ್ಗ ಕೆಲಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅದು ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಯು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಸಂಸ್ಥಯೇ ವಿನಃ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದ ಗೋಮಾಳವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕವರ್ಗವಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭೂತ. ಆದರೆ ಅವರ್ಯಾರೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಆ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಎಂತಹಾ ವಿಪರ್ಯಾಸವಲ್ಲವೆ? ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗೌರವಿಸಬೇಕೇ? ಕಾರ್ಮಿಕವರ್ಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆ? ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆ? ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ. ಏನಾದರೂ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆ?

        ಇಲ್ಲವೆಂತಾದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? K.S.R.T.C. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ೨೦೧೨ ಇಸವಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ೫ ಪಟ್ಟು ದರ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಣಗಿದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್‍ಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದೆಯೆ ವಿನಃ ಜನರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಪಾಸ್, ಫ್ರೀ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಂದೇ ದರ. ಕಡಿಮೆ ದರ ಇರಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಲಾಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದರ ಏರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಸೋರಿಕೆ ತಡೆದರೆ ಲಾಭ ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಂದಾಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಧ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಕಾರೀ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಲೇ ತುಂಬಿವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರೇ. ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು.
೩. ಪಂಡಿತವಲಯ:-

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಂಡಿತವಲಯ. ಇದಂತೂ ಆಳುವವರ ಲಾಡಿ ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಶೀಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹಣ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಹೇಸಿಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಿಂತ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸ್ಕಾ ಹೊಡೆಯಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತವಲಯ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ದೂರವೇ ಉಳಿದು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಲೇಖನಿಯೇ ಹರಿತವೆಂದು ತೋರಿದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವರ್ಗ ಈಗ ಬರಬರುತ್ತಾ ನಿರ್ವೀರ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ, ರಾಜಕಾರಣ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತ, ನೈತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವತ್ತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

        ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯೂ ಒಂದು. ಅದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯಿದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದ ದ್ವಂದ್ವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ". ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದ್ವಂದ್ವತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ತಜ್ಞ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರಾ ಈ ಭುವಿಯ ನೈಜಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹಾಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಾರಣವೆಂಬ ಹೆಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೊಸರಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರರೂಪವಾದ ನವನೀತ ಅಡಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಜಿವನ ಹೋರಾಟವೆಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತೆಯ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಜೀವ+ಪರಮಾತ್ಮರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಭಕ್ತನು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳೂ, ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಕಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವಿಯ ಹೋರಾಟದ ಅಂಕವೇ ಘಟಸ್ಫೋಟ (ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವುದು). ತನ್ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ನವನೀತ. ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋರಾಡಿಯಾದರೂ ಪಡೆದೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಎಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದ್ವಂದ್ವಮಠವು ಸೇರಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ+ಪರಪಕ್ಷವೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಧೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ಷವಿರಲೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ಮಠ. ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟದ ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯಛೇದನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಆಹಾ ಎಂತಹಾ ಸತ್ಯವಡಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೋಧನೆ ಬೇಕೆ? ಚಿಂತಿಸಿ. ಇಂತಹಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜ; ಆದರೆ ಅಪಚಾರವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮವು ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ಜಗಳವೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದರ ಒಳತಳ ತಿಳಿಯದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮಠಗಲು ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವರೀರ್ವರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಿಗಳು. ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪು.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ವಲಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ "ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ", "ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ", "ದ್ರೌಪದೀ ಪ್ರತಾಪ" ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಶೃದ್ಧೆಯ ದೇವರನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಶಾಶ್ವತ. "ವಿಚಾರಪರವಾದ ಹೋರಾಟವಷ್ಟೆ"; ಶತ್ರುಭಾವವಿಲ್ಲ. ಆಂಜನೇಯನು ರಾಮನ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾರಿದನಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಎಂದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಶ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಳೆದಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಈ ವರ್ಷ (೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ) ನಡೆದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ "ಎರಡು ರಥೋತ್ಸವವಾಯ್ತು, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಎರಡು ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಹಿರಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. "ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಕುಳಿತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪಚಾರವೆಂಬಂತೆ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು ಅಪಚಾರವಲ್ಲವೆ? ಹಿರಿಯರೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಆದ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀಯವರ ಮಾತಿಗಾದರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೆ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟಿ.ವಿ.ಯವರು ೮ ಮಠ ೮ ದಿಕ್ಕು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ? ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲವೆ? ನೋವಲ್ಲವೆ? ಇದು ಟಿ.ವಿ.ಯವರ ಉದ್ಧಟತನವಲ್ಲವೆ? ಚಿಂತಿಸಿ.

ಇಂತಹಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ (TRP) ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಸರಿಯೆ? ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಸೇರಿ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು "ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಿನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧ"ವೆಂದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುರಿದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುರುವೊಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರೇ ಅವರು. ಅವರೇ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ. ಗುರುವು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿಕಾಣದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಈಗ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು. ಮಾತು ನ್ಯಾಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಗುರುವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ರಿಕರಣ ಕಾರಕರು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಗುರು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ, ಮತಪಂಥಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಲಿ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲಾ ಗುರು ಅತೀತರು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೀರಬಾರದು, ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುವು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ್ದರಿಂದ ಮೀರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಗುರುವಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. "ಪರನಿಂದಾ ಕುಲನಾಶ"ವೆಂಬುದು ಗಾದೆ ಮಾತು.

೪. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ:-

ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಾ ಸದ್ಯದ ಸ್ನೇಹಶೀಲ, ತ್ಯಾಗಮಯಿ, ದಯಾಮಯ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ. ಅದರ ಪ್ರಕಟ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅವಧೂತರು, ಸಾಧುಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದುದ್ದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಲಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯವೇ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವೇ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವೇ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಧೀಶಕ್ತಿಯೇ. ಇದು ಸತ್ಯ! ಸತ್ಯ!! ಸತ್ಯ!!! ಈಗಲೂ ಭಾರತದೇಶ ಧರ್ಮಾತೀತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಆಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಳುತ್ತಿರುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೇ. ಆಳವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣವು ಧರ್ಮಕಾರಣದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧರ್ಮ ಕೈಯಾಡಿಸದ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಾ ತಾನು ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೈಯಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಂವಿಧಾನ, ಆಡಳಿತವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರಿತು ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿದು ಆಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆಯೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಯೋಮಯ ಜಂಜಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವರುಣಪಾಶವೆನ್ನುತ್ತದೆ ವೇದ (ಮೇವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ದನದಂತೆ). ಬೆಕ್ಕು-ಇಲಿಯ ಆಟದಂತೆ ಇಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ತನ್ನ ಹಗ್ಗದ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ದನಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಳತೆ ಮೀರಿದರೆ ಗೂಟ ಎಳೆದು ಪಾಶ ಬಿಗಿದು ದನಕ್ಕೆ ಕೊರಳು ಬಿಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಖಂಡಿತ. ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ. ಇದನ್ನರಿಯದ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಾರಾಡ ಹೊರಟರೆ ಅವನಿಗೇ ಆಪತ್ತು. ಇದು ವರುಣಪಾಶ ಸೂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅದು ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದ ಉರುಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೇ ಸಡಿಲಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಬಲ್ಲದು. ಆ ವರುಣಪಾಶದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ತಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೀಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸುವ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನರಿತವನೇ ಯೋಗಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ. ಗುರುಪೀಠ, ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಸಾಧುಸಂತರು ಇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನ, ಜೀವನಮಿತಿ, ಅಳತೆ, ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ, ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವರು. ಸರ್ವ ಜನರೂ ತ್ಯಾಗಿಗಳೂ, ಸರಳರೂ, ಸತ್ಯವಂತರೂ ಆಗಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರುವವನೇ ಗುರು. ಮತ್ತು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಬಂಧ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವೆಂಬ ಧನವಾದ ಆ ವರುಣಪಾಶದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಅದು ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಜಿತತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ

೧. ಗ್ರಾಹ್ಯಾ
೨. ನಿಋ೯ತ್ಯಾ
೩. ಅಸುಭೂತ್ಯಾ
೪. ನಿರ್ಭೂತ್ಯಾ
೫. ಪರಾಭೂತ್ಯಾ
೬. ದೇವಜಾಮೀ
೭. ವಚಃ ತೇಜಃ
೮. ಬೃಹಸ್ಪತೇ
೯. ಪ್ರಜಾಪತೇ
೧೦. ಋಷೀಣಾಂ
೧೧. ಆರ್ಷೇಯಾಣಾಂ
೧೨. ಆಂಗಿರಸಾಂ
೧೩. ಸಃ ಆಂಗಿರಸಾಂ
೧೪. ಅಥರ್ವಣಾಂ
೧೫. ಸೋಥರ್ವಣಾನಾಂ
೧೬. ವನಸ್ಪತೀನಾಂ
೧೭. ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾನಾಂ
೧೮. ಋತೂನಾಂ
೧೯. ಆರ್ತವಾನಾಂ
೨೦. ಮಾಸಾನಾಂ
೨೧. ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ
೨೨. ಅಹೋರಾತ್ರ್ಯಾಣಾಂ
೨೩. ಅಹ್ನಃ
೨೪. ಸಂಯುತಃ
೨೫. ಧ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ
೨೬. ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ
೨೭. ಮಿತ್ರಾವರುಣ
೨೮. ರಾಜ್ಞಾ
೨೯. ಮೃತ್ಯುಃ
೩೦. ದೇವಾ
೩೧. ಋಣ
೩೨. ಕರ್ಮಾದಯಾನಾಂ ಪಾಶಾ ಮುಮೋಚ ವರುಣ ಪಾಶಾನ್ಮುಂಚ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ತಸ್ಯೇದ ವಚ ಸ್ತೇಜ ಪ್ರಾಣಮಾಯುನಿ ವೇಷ್ಟಯಾ ಮೀದಂ ಮೇನ ಮಧರಾ ಚಂ ಪಾದಯಾಮಿ ಎಂದಿದೆ ಅಥರ್ವವೇದ.

        ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ೩೨ನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟು ೩೩ನೆಯ ಗುರುವಾಗಿ ನಿಂತು ಲೋಕರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನರಿಯದ ಮೂರ್ಖಜನ ನಾನೇ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಷಿಕ+ಮಾರ್ಜಾಲ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆಹಾರವೆಂದು ಧೈವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲೂ ಆನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುವ ಕಾಲನೆಂಬ ಮಾರ್ಜಾಲ ಹಾರಾಡಿ ಹೋರಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಒಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಷಿಕದಾಟದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ. ಅದೇ ಲೋಕ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇಂತಹಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯವನ್ನು ಈಗಿನ ಮೂರ್ಖ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸೋಗಲಾಡಿತನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿವೆಯೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಸತ್ಯವೂ ಅರಿಯದ ಮಹಾಮೂರ್ಖರಿವರು. ಆದರೆ ಧ್ವನಿ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನೇ ಸಮಾಜ ನಂಬುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಋತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚಾಭೀದ್ಧಾತ್ತಪಸೋಽಧ್ಯಜಾಯತ |
ತತೋ ರಾತ್ರ್ಯಜಾಯತ ತತಃ ಸಮುದ್ರೋ ಅರ್ಣವಃ ||
ಸಮುದ್ರಾದರ್ಣವಾದಧಿ ಸಂವತ್ಸರೋ ಅಜಾಯತ |
ಅಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ವಿದಧದ್ವಿಶ್ವಸ್ಯಮಿಷತೋ ವಶೀ ||
ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತಾ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ |
ದಿವಂ ಚ ಪೃಥಿವೀಂಚಾಽನ್ತರಿಕ್ಷಮಥೋ ಸ್ವಃ "||

ಎಂದು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿತು. ಅದನ್ನರಿತುಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು -

"ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ ಸಂವೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾ |
ದೇವಾ ಭಾಗಂ ಯಥಾ ಪೂರ್ವೇ ಸಂಜಾನಾನಾ ಉಪಾಸತೇ" ||

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಣ, ಒಂದಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ, ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ.

        ಅಯ್ಯಾ ಸಹೋದರರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಂಬದಿರಿ.

"ಸಮಾನೋ ಮಂತ್ರಃ ಸಮಿತಿಃ ಸಮಾನೀ ಸಮಾನಂ ಮನಃ ಸಹ ಚಿತ್ತಮೇಷಾಮ್ |
ಸಮಾನಂ ಮಂತ್ರಮಭಿಮಂತ್ರಯೇವಃ ಸಮಾನೇನ ವೋ ಹವಿಷಾ ಜುಹೋಮಿ ||
ಸಮಾನೀವ ಆಕೂತಿಃ ಸಮಾನಾ ಹೃದಯಾನಿ ವಃ |
ಸಮಾನಮಸ್ತು ವೋ ಮನೋ ಯಥಾ ವಃ ಸುಸಹಾಸತಿ" ||

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವೇದ ಸಾರಿ ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೋಸ ಹೋಗದಿರಿ; ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತಭೇದ ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾನವರೆ ಎಂದು ಅರಿಯಿರಿ. ಇಂತಹಾ ಉದಾರ ಉದಾತ್ತವಾದ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಲೋಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲಾರರು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಅಂತಹಾ ಪ್ರಾಪಂಚವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಉಕ್ತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಲಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಗಮನಿಸಿ.

೧) ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಆಗುಹೋಗುಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವವಿದಿತ. ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಅವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸುವ ಕಾರಣವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಮೊನ್ನಿನ "ಬಿಗ್‍ಬ್ಯಾಂಗ್" ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ "ದೇವಕಣ"ವೆಂಬ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದಿತು. ಅದೇನೇ ಹೇಳಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರರೀತ್ಯಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳೂ, ಗ್ರಹಗಳೂ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೂ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚರ್ಯೆಗೆ ಕಣ, ದೇವರೋ, ಶಕ್ತಿಯೋ, ಚೈತನ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸಮೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರ ಬದ್ಧತೆಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಒಂದನೇ ಹಂತ. ಇನ್ನು

೨) ಸಕಲಜಿವಿಗಳು ಅನ್ನ, ಜ್ಞಾನ, ಜೀವನ, ಮೃತ್ಯು, ಜನನವೆಂಬ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಅನ್ನ ಭಿನ್ನವಿರಬಹುದು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನ್ಮ+ಮೃತ್ಯುವೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಿಗದ ರಹಸ್ಯ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಕಾಣದಾದಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಚೇತನ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚೇತನ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಚೇತನ ಅನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನಾಗಲಿ ಅರಿಯಲಾರದು. ಅನುಭವಿಸಲಾರದು. ಗುರುತಿಸಲಾರದು. ಅದರ್ಥವೇನು? ಅದೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೂತ್ರಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. "ಈ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬದ್ಧತೆಯಿದೆ". ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಅರಿತವರಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಇದ್ದಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿಗಳು. ಇನ್ನು

೩) ಜನರಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಸಹಜಸ್ವಭಾವ+ಗುಣ ಆವರ್ತನೆ = ಎಲ್ಲವೂ ದೇಶ ಕಾಲಾಧಾರಿತವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯಾದರೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ:- ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಮಭರಿತವಾದ ಚರ್ಮ, ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಚರ್ಮ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಆದರೆ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ವಂಶವಾಹೀ ಜೀನುಗಳಿಂದಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಪಂಚೀಕರಣ ಸೂತ್ರಾಧಾರಿತವಾದ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಜೀವ ಪೃಥ್ವಿ ಸೂತ್ರವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೂಡಾ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಂಗರಚನೆ ಎಂಬುದು ವಿದೇಶೀ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ "ಕ್ಲೋನಿಂಗ್" ಅಥವಾ ತದ್ರೂಪಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೀಠವೇರಿದರೂ ಮೂಲಪೀಠ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆಯೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ವರ್ತನೆ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟ್ಟದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವದಂತೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಬಾಲಿಶ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಿಕರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ದೇಹವ್ಯಾಪಾರ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮಕರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಾಹಂಕಾರ ಯುಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆದಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯವು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಅತೀತ ರೂಪವಲಯವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೂಪವೇ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆ. ಅದು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸೋಣ.

೪). ಋಗ್ವೇದ ೧೦-೨೫-೧
ಭದ್ರಂ ನೋ ಅಪಿವಾತಯ ಮನೋ ದಕ್ಷಮುತ ಕ್ರತುಮ್ |
ಅಧಾ ತೇ ಸಖ್ಯೇ ಅಂಧಸೋ ವಿವೋಮದೇ ರಣನ್ಗಾವೋ ನ ಯವಸೇ ವಿವಕ್ಷಸೇ ||
ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಯಾವುದರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೊ, ಯಾವುದು ಶುಭವೂ, ಭದ್ರವೂ, ದಕ್ಷವೂ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೊ, ಯಾವುದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದೆ ಕಲ್ಪನಾತೀತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಚಿಂತ್ಯ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರನ್ನು ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೊ, ಆದರೆ ಜಗದ ಕಸವನ್ನು ತಿಂದು ತಾನು ಅಮೃತೋಪಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ, ದುಗ್ಧವನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನಂತೆ ಭಾವವಿರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಕವ್ಯಾಪಾರ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ, ಜಿವಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ಆತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲದ "ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ವಾಗಿರುವಾತನೇ ಸಂನ್ಯಾಸಿ. ಹಾಗೇ ಅಥರ್ವ ೭-೧೮-೫

ಯಥಾ ಹಾನ್ಯನುಪೂರ್ವಂ ಭವಂತಿ ಯಥ ಋತವ ಋತುಭಿರ್ಯಂತಿ ಸಾಧುಃ |
ಯಥಾ ನ ಪೂರ್ವಮಪರೋ ಜಹಾತ್ಯೇವ ಧಾತರಾಯೂಂಷಿ ಕಲ್ಪಯೈಷಾಮ್ ||

ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು? ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇದರ ಕರ್ತನಾರು? ಇದು ಹೀಗೇ ಏಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖವಿದೆ? ಅದನ್ನು ಏನೆಂದು ವ್ಯಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು? ಇದು ಸತ್ಯವೋ? ಅಸತ್ಯವೋ? ಅರಿತವನೇ ಆದ ಮಹಾತ್ಮನು ಗುರು. ಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಂತರತೆ ಅರ್ಥವಾಗದು. ಹಗಲು+ರಾತ್ರಿ, ಹುಟ್ಟು+ಸಾವು, ಊಟ+ನಿದ್ದೆ, ಆಟ+ಪಾಠ, ನಾನು+ನೀನು ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದರ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನವಿದೆ. ಒಂದರ ಸಾವಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು+ಜೀವನ+ಸಾವು ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹುಟ್ಟು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ನಿರಂತರ. ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಕಾಲ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿ ಋತುಮಾನಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಿರಂತರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಅನ್ನ, ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುವ ಆ ಧಾತೃವು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಏಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯೇನು? ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯ "ಮೂಲವಿಧ್ಯಾ". ಅದು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೂತ್ರಬದ್ಧರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿರಂತರ "ಊರ್ಣ ಮೃದಾ ಯುವತಿರ್ ದಕ್ಷಿಣಾವತ" (ಋ ೧೦-೧೮-೧೦) ಎಂದರು. ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯನೂತನವಾಗಿ ಮನೋಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು "ಮಾಯೆ". ಇದನ್ನರಿತವನೇ ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಗುರು. ಈ ಗುರುವು ಎಲ್ಲ ಅರಿತವನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕಾರಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹರಿ, ಹರ, ವಿರಿಂಚಿಗಳಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವರೂ ಕೂಡ "ಅನಿಂದ್ಯರು". ಅವರನ್ನು ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಅಳೆದು ನಿಂದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಲೇ ಬೇಕು. "ಉದಾನೋ ಮೃತಸ್ಯಾಸ್ಮೇ ಕ್ಷತ್ರಾಯ ವರ್ಚಸೇ ಬಲಾಯ" ಎಂದಿದೆ ವೇದ (ಋ ೧೦-೧೮-೯). ಯಾವುದು ಅಸತ್ತು ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಸತ್ ಆಗಿರುವುದೋ, ಯಾವುದು ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆಯೊ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಅಹಂಕಾರ ನಿರ್ಮೂಲಕಾರಕವಾಗಿದೆಯೊ, ಯಾವುದು ಕ್ಷತ್, ಕ್ಷುತ್, ಕ್ಷಿತ್ ಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರ್ಚ ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಅರಿಯುವ ಮಾರ್ಗವೋ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಅದೇ ಸತ್ಯ, ದೃಢ, ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ. "ಅಭಿ ಜೀವಲೋಕಂ ಗತಾಸುಮೇತಂ ಉಪಶೇಷ ಏಹಿ" (ಅ ೧೮-೩-೨, ಋ ೧೦-೧೮-೮) ಎಂಬಂತೆ ಇಹ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆದರೆ ಉಪಾಶ್ರಯವೆಂಬಂತೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಕರಣವನ್ನು ಪುನರಪಿ ಪಡೆದು ಮೃತಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜೀವ+ಆತ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬೇರಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಕಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶೇಷರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವನು ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿರುವುದಿದ್ದರೆ ಈ "ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ"ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೋಕದ ಗುರುವೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಂತಹಾ ವಿಶೇಷ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ನಾನು ಅಸಮರ್ಥ, ಬಾಲಕ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೇಖನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆಗಾಗಿಯೇ ವಿನಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯದ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.

        ಮೊದಲಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ೬ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗದು. ಆ ಆರು ವಿಧ ಹೀಗಿದೆ:-

೧) ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು

೨) ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು

೩) ಸಾಧಕರು

೪) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗಿಗಳು

೫) ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು

೬) ಇತರೆ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗಾದಿ ಆಶ್ರಮಸ್ಥರು.

ಇವು ಆರು ಬಗೆಯೂ ಆದವಕ್ಕೆ ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರೂಢಿ, ನಿಯಮ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಗಳೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ.

೧) ಪೀಠಾಧಿಪತಿ:-

ಇದೊಂದು ದೇಶದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಮುಖೇನ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೂ ಪ್ರೇಷಿಸುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲ್ಲವುದರಿಂದಲೂ ದೂರವಿದ್ದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಸರಳವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, ಪೂರಕ, ಅತಿದ್ವಂದ್ವವೆಂಬ ಸೂತ್ರವಿದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾತ್ರಾ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ತರುವ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ನಡಾವಳಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವೆನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಲೋಭ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಸೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೋಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ನಾಟಕೀಯವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೆ ಅದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಣ್ಣತನವೇ ವಿನಃ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲವುದರ ಮೇಲೂ ಆಶೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಸಹಜ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ನಟಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಿಕ, ನಶ್ವರ, ಅಸತ್ಯ, ಮಾಯೆಯೆಂದರಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಾ ಎಲ್ಲವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಬಾಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲವುದನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ನಾಟಕ ಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯವೆಂಬುದು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇಂತಹಾ ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಂಪರೆಯ ಆಗಿಹೋದ ಋಷಿವರೇಣ್ಯರ ತಪಶ್ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ "ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯ" ಈ ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ. ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿದೆ.

೨) ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು:-

ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಭೀತವರ್ಗ. ಇವರು ಯಾವ ಆಶೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಪತೃಪ್ತರಾಗಿ ಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭೂತಿಗಳು. ಇವರನ್ನು ಸುಸ್ವರರೆಂದೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ವೇದ. ಇವರಿಗೆ ಇವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಕೌಪೀನ, ದಂಡ, ಕಮಂಡಲು. ನಂತರ ಭೌತಿಕವಲ್ಲದ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಣವವೇ ಇವರ ಆಸ್ತಿ. ನಿರಂತರ ತಪೋನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಶಕ್ತರು. ಸಮಾಜಕ್ಷೇಮ ಹಿತ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಸಂಚಾರಿಗಳು. "ಯದೇಕಮೇಕ ಕೃಣೋರಯಜ್ಞಮ್" ಎಂಬಂತೆ ಸದಾ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಚಿಂತನಾ ಯಜ್ಞನಿರತರಾದ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ. ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೂನ್ಯವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಋಗ್ವೇದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಯಸ್ಯೇದಂ ಧೀರಾಃ ಪುನಂತಿ ಕವಯೋ ಬ್ರಹಾಣಮೇಕ ತ್ವಾ ವೃಣುತ ಇಂದುಮ್ |
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚ ದ್ವೌರಾಕಾಶ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ||

ಸದಾಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಖಗೋಲಾದಿ ಉತ್ಪಾತಜನಿತ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗವೆಂದರೆ "ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು". ಇವರು ಸತತ ಚಿಂತನೆ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳ ಭೂತಯಜ್ಞ, ಅಧ್ಯಯನಾದಿ ದೇವಯಜ್ಞ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸಂದು ಹೋಗುವ ಧೀಶಕ್ತಿಗಳು; ಮುಕ್ತರು. ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾರ್ಥಕ.

೩) ಸಾಧಕರು:-

ಇವರು ಸ್ವಾತ್ಮಶೋಧಕರೆಂಬ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವರು. ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಸಫಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ - ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲಾರರು; ಮಾಡಲಾರರು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಅವರವರೇ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಸಾಧಕರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಷೇಮವಿದೆ. ಇವರ ತಪಶ್ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ನೆಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉತ್ಪಾತಾದಿಗಳ ಸುಳಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸದಾ ಸುಶಾಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಕೃತಿಯು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹಾ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧುಸಂತರ ಶೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧಕನೊಬ್ಬನ ಯಾವುದೋ ನಡೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧಕರ ವರ್ತನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ, ವಿಮರ್ಶೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅವರ ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವಮಾನವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಗಮನಿಸಿ.

        (ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಘಟನೆ ಬೇರೆ). ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವು ದೂರದೂರಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನು ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲಸಿದ್ದನು. ಊರಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ, ರೈತಾಪಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರೂ ಅದೇ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದಿನ ಹಾಗೇ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಸಾಧುವು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿರಲು ಕೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಅದೇ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ದಂಪತಿಗಳು ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಮಿಂಚಿ ರೈತನ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು. ಕೂಡಲೇ ರೈತ ಹೌಹಾರಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧುವು ತನ್ನ ಕಮಂಡಲುವಿನ ನೀರನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಹೆಂಡತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ತಾವು ಗದ್ದೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಾಧುವಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ನಂತರ ಅದೇ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ, ದಾಹದಿಂದಲೂ ಬಂದು ಆ ಮರದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದನು. ಅವನೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ಸಾಧುವಿನ ಮುಂದಿರುವ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಾ ಸಾಧುಗಳೇ! ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಿರಾ ಎಂದನು. ಸಾಧು ಮಾತನಾಡದೇ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಮಂಡಲುವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿದನು. ಅರಸನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಠೀಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಧಾವಂತದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದೃಢಕಾಯನೂ ಆ ಮರದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಳುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗನನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧುವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾಧುವಿನ ಮುಂದೆ ಕಂಠೀಹಾರವೂ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದೃಢಕಾಯನು ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಕಂಠೀಹಾರ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೂ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಪುನಃ ಹುಡುಗನನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಹಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಿಗಲು ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಠೀಹಾರವನ್ನು ಮಾರಲು ಚಿಂತಿಸಿ ಸಮೀಪದ ಚಿನಿವಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಲು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಆ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ನಾಗಪುರದರಸನ ಕಂಠೀಹಾರ. ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರಪೂಜೆಗೆಂದು ನಮ್ಮ ದೊರೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಒಳ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮುಖೇನ ಅರಸನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅರಸನು ತನ್ನ ಭಟರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ದಾರಿಹೋಕನನ್ನೂ, ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನೂ ಕಂಠೀಹಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿತರಿಸಿದನು. ಆ ಮಗುವು ಅರಸನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾವಾ ಎಂದು ಅರಸನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾರಿತು. ಅರಸನೂ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗುವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ದಾರಿಹೋಕನನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅಯ್ಯಾ ದೊರೆಯೇ! ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ವಿದರ್ಭ ರಾಜನಿಂದ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದನು. ರಾಣಿವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನೂ, ತಂಗಿಯ ಮಗುವನ್ನೂ ಶತ್ರುರಾಜನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಆಭರಣದಾಸೆಯಿಂದ ಕದ್ದು ತರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಗುವಿನ ಆಭರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಠೀಹಾರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವಿನ ಸಮೀಪವಿತ್ತು ಇದು. ನಾನು ಅವನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕಂಠೀಹಾರವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡೆನಷ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಭಾವನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದು. ವಿದರ್ಭ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದನು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜನಾದ ಸಂವರ್ತನು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಸಕಲ ಸೇನಾಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿದರ್ಭ ಅರಸನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಂಗಿಯ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದೇ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಧುವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂವರ್ತನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಯ್ಯಾ ಯೋಗಿವರ್ಯರೇ! ಇದೇನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು? ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಲಾಗಿ, ಅರಸನೇ ನೀನು ದಕ್ಷಿಣಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಹಾಗೇ ಕೂಡಲೇ ದಕ್ಷಿಣಮುಖವಾಗಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಛತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾಂಗನನ್ನು ಕಂಡು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವರ್ತನು ಆ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೇ ಕರೆತಂದನು. ಆಗ ಸಾಧುವು ಅವರೀರ್ವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಯ್ಯಾ ಅರಸನೇ! ನೀನೇನೋ ಧರ್ಮದೇವತೆ ನೆಲೆಯಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಬದ್ಧಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧುಸಂತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷವಿತ್ತು. ಜನರೂ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದರ್ಭ ರಾಜನಿಗೆ ಸೋತ. ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ. ದುಷ್ಟನಾದ ವಿದರ್ಭ ರಾಜನು ರಾಣೀವಾಸವನ್ನು ಸರೆ ಹಿಡಿದ. ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗಧರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ. ಆದರ ಸಮರ್ಥನಾದ ಬಂಧು ನೀನಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ವಾರ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವವರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಹಸನ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ದುಷ್ಟನಾದ ವಿದರ್ಭನು ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಅಪಹರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಹನ್ನಿತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಯ್ತು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತೆ ಇದು ಧೈವನಿಯಮ. ಅಯ್ಯಾ ಅಪಾಂಗನ! ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರೇ (ಸಂತರು) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಸಾಧು ಸಂತರೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ಸಂತರ್ಯಾರೂ ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹಿಗಳಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊ. ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಂತೈಸು. ನಾಗರು (ಸಂತರು) ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆ ನೀಡು. ನೀನು ಅಜೇಯನಾಗುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿದನು. ಇದು ಕಥೆ. ಆದರೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದುದ್ದರಲ್ಲೇ ಅವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಾಧಕರ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ? 

೪) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗಿಗಳು:-

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

೫) ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು:-

ಇವರೂ ಕೂಡ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೆಯಲೇ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೆಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಜನರ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚೀನೀ ಯಾತ್ರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಬಾಗ್ದಾದಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‍ಮುಲ್ಲರ್, ಮೆಕಾಲೆ ಇವರ ಕೆಲ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರಾ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದವರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಲಿಚ್ಛಿಸದೆ ಸತತಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಈಗಲೂ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವೂ, ತಜ್ಞತೆಯೂ, ವಿಶೇಷ, ವಿಶಿಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ದೇಶಭಕ್ತರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಚಾರದ ಕುರುಹನ್ನು ಕೊಡದೇನೇ ಲೋಕಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಣ್ಣ ನಡೆಯನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಧ್ಯಯನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‍ಮುಲ್ಲರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ತಳಪಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವ ಸೋಗಲಾಡಿತನದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ಜನ ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿದರು ಮೋಸಹೋದರು. ವಿದೇಶೀ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಅವನ ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಕಾಲೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇನೇ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರಿತು ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಋಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಜ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ. ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಗುರಿ. ರಾಜಭಕ್ತಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಆದರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಕಂಡದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದೊ ತಿಳಿಯದೆಯೊ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸತ್ಯ.

        ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೮೦ನೇ ಇಸವಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದೇಶೀಯನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವೈಧ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದ. ಹಾಗೇ ವೇದಾದಿಗಳು ಬರೆ ಬೊಗಳೆಯೆಂದ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳನೇಕರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಜನ ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದರವರು. ಆದರೆ ಬರೇ ೩೨ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂತು. ಅದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರ ಕೊಡುಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು.

೬) ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಸಿದ್ಧರ ವಿಚಾರ :-

ಈ ವರ್ಗ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೮೦ರಿಂದೀಚೆಗೆ ೩೨ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುವನ್ನು ಚಾಚಿದೆ. ವಿದೇಶೀಯರೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಿದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲಾಗದ ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಧನಾಶಕ್ತಿ. ಸಾಧಕರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಶೇ.೮೦ ರಷ್ಟು ವಿದೇಶೀ ಮೂಲದ್ದು ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ವಿದೇಶೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ವಿದೇಶೀಯರಿಗಿರುವ ಅಯೋಮಯಸ್ಥಿತಿ. ಬದುಕೆಂದರೇನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ಜನ ಬದುಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಧಕರಾದ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತಕರ ಚಿಂತನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡನೊಬ್ಬ ತಾನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆಂದು ಬಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಬೇಡನು ತಿನ್ನಲರ್ಹವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶೀ ಮೌಢ್ಯರು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಲೆಗೆ. ಉಪಯುಕ್ತವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯಕ್ಕೆ. ಶೇಷವು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ. ಇದು ಸಾಧಕರ ಚಿಂತನೆ. ಈಗಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟ್ಟದ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಆಶ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕೇಂದ್ರಗಳೂ, ಯೋಗಾಶ್ರಮಗಳೂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಶ್ರಮಗಳೂ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಪಡೆದವರು ಸಾಧಕರಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ದೇಶಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯದ ಸಾಧಕರ ಚಿಂತನೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತೆ ಇದ್ದು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಕಾರಕತ್ವ ಮಾತ್ರಾ ಗುರುತಿಸಲಾರಿರಿ. ಇದು ಸತ್ಯ.

        ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೬ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಲೋಕಾಲೋಕವೆಂಬ ಚರ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಿನ್ನತೆ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾಘಟನೆ ಘಟಿಸುತ್ತಾ ದೇಶ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಪಂಚವೆಂದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ೪ ವೇದಗಳು ಎಂದರೆ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನದ ರೂಪಗಳು. ೬ ಅಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ವೇದದ ಷಡಂಗಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಪೂರಕತೆ ಪಡೆದು ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯೇ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯ". ಅದು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಧಕರು = ವಿಶ್ವೇದೇವತೆಗಳು.
ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಆಗತ ಶೃಣುತಾಮ ಇಮಂ ಹವಮ್ |
ಏದಂ ಬರ್ಹಿರ್ನಿಷೀದತ || ಋ ೨-೪೧-೧೩ ||

ಎಂಬಂತೆ ಸದಾ ಅಹರಹರವೆಚ್ಚರವಿದ್ದು ಲೋಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ ತಪ್ಪುತ್ತಿರಲು ತಡೆಕೋಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಚ್ಚನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯುವವರೇ ಈ ಸಾಧಕರು. ಇಂತಹಾ ಸಾಧಕರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ, ಕುತ್ಸಿತ, ವಿರೋಧಿ, ಅಧಾರ್ಮಿಕ, ಅಬದ್ಧ, ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ನಿಲ್ಲಲಾರವು, ಗೆಲ್ಲಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದೂ, ಬೆಳೆಸುವುದೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲಯವೇ. ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

        ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾದ ಭಾರ್ಗವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ಪ್ರಪಂಚಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ "ಭೃಗುಪರಂಪರೆ". ಅದು ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಘಟಿಸಲಿ, ಅದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಘಟನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಅದು

೧. ಆಕಸ್ಮಿಕ,
೨. ಅವಘಡ,
೩. ಉತ್ಪಾತ,
೪. ಕಂಪ,
೫. ವರ್ಷ,
೬. ಯೋದ್ಧ,
೭. ವಾಕ್ಸಾಯ,
೮. ಆಗ್ನೇಯ,
೯. ದೂಷ್ಯ,
೧೦. ಸ್ಫೋಟ,
೧೧. ಅಚಿಂತ್ಯ,
೧೨. ಧೈವ.

ಈ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ೧೨ ಕೂಡ ಭೃಗುಪರಂಪರೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನರಿಯದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಾನು, ತನ್ನಿಂದ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಾ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸೋಲುತ್ತಾರೆ, ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಧೈವ ನಿರ್ಮಿತವೆಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಅದರಿಯದಂತೆ ಲೋಕವನ್ನು ಮೂಲವಿಧ್ಯಾರೂಪದ ಮಾಯೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರಂತರ.

        ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ. ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾತೃ ಸಿಡಿಸಿದ. ಚೂರು ಚೂರಾಯ್ತು ಬಂಡೆ. ಕೆಲವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದರು, ದುಃಖಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನರಿತವರು ಕೆಲವರು. ಆ ಸಿಡಿದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೆಲವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ತಳಪಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಪಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಿ ನೆಲಹಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವನ್ನು ಕಂಬವಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವನ್ನು ಗೋಡೆಯಾಗಿಯೂ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಕೆಲವನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವತಾಭಾವದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯವಾಯ್ತು. ನಿಯಾಮಕನ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂಡೆ ಸಿಡಿದಾಗ ದುಃಖಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸುವವರೂ, ಸಂತೋಷಿಸುವವರೂ, ತೃಪ್ತಿಪಡುವವರೂ, ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡುವವರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ. ನಶ್ವರ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸಲಾರರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೊ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿತೇ ವಿನಃ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ. ಅಶಾಶ್ವತ. ಗೋಚರವಲ್ಲದ ಅನುಭವವೇದ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ=ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನರಿತು ಬಾಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮೋಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಲೇಖನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
 -ಕೆ.ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು,
ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಕರು
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು


(ಋತ್ವಿಕ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨)