Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2015

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಗ್ನಿಮುಖ-ವೈಶ್ವದೇವ

ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಈ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಣೆಪೂರ್ವಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಗ್ನಿಮುಖವೆಂದರೇನು? ಮೊದಲು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಚರಾಚರಗಳ ಅಸಿತ್ತ್ವವಿರುವುದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ನಷ್ಟವಾಯ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಮುಖವೆಂದರೇನೆಂದು ಸರ್ವರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಪ್ರತಿಜೀವಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕಿರುವುದೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮಾನವನಾಗಿ ತಾನು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಪದ್ಧತಿಯೇ ಅಗ್ನಿಮುಖವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. 
“ಆ ಆ ಆ ಗ್ನಾಮಿತಿ ಅಗ್ನಿಃ” (ಸಾಮ)| “ಆಗನ್ ನಾ ಆಯತನಂ”|  “ಆಗಾತ್ ಕೃತ ವಿಶೇಷಂ”| “ಆಗಮತ್ಯೇತಿ ನ್ಯಾಲೀಬಿಶಸ್ಯಂ”|ಇತಿ ತ್ರಯಃ (ಸಾಮ).
ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಶಕ್ತಿಯೂ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಚಲನಶೀಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಗ್ನಿ ಅದ…

ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧೮

ವೇದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರರಲ್ಲಿ ಋಷಭದೇವನು (ಈಶ್ವರನೇ) ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನೆಂದು ವಿವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶರವಿಧ್ಯೆ ಕಲಿತ ಪಾರ್ಥನು ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಪಾಪಹರವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಾಶರಥಿಗೂ; ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇದೇ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
 ಗೀತಾಂಕದ ಅನುಭವವಾದವನು ತಾನೇ "'ಶ್ರೀನಿವಾಸ'"ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದತ್ತಾನೆಂಬ ಭಗವದ್ವಾಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಪಾಪಕ್ಷಯ ಮಾಡುವ ಈ ಕಥೆಯು, ಏತರಬಾಳೆಂದು ಹೇಳುವ ಈಕಾವ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹಡಗಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಹಿಅಂಕಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಿಗುವವುಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮದ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು; ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮವೆಂದರಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವೆರಾಗ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಅಂತರ್ದರ್ಶನವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾವಿರಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿನ ಧರ್ಮವನ್ನರಿತು; ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದರಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಸಿ

ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧೭

ಭರತಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಭೂವಲಯವನ್ನಿತ್ತ ಕೇವಲಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆದಿಮನ್ಮಥನ ದೇಹದಳತೆಯು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ೧೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಗಾಧವಾದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಯಾದ, ಆಗಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು; ಆದಿಮನ್ಮಥನನ್ನು ಅಂಕಾಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದಿತೀರ್ಥಂಕರನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿತ್ತ ಅಂಕಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಗೊಮ್ಮಟನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸು ದಂಡಕರಾಜನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ವರೆವಿಗೂ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳುವ ಆಶೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಯಾವತೆರದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಲೌಕಿಕ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶೀಘ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಇಂದಿನವರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಜನಿವಾರಧರಿಸಲು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮವು ಸಾವಿರಾರುವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು! ಜನಿವಾರವನ್ನು ಶಿರದಮೂಲಕ ಕೊರಳಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಧರಿಸುವುದು ಅನಾದಿಕಾಲದಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದವರು, ಹೊಟ್ಟೆಯಪಾಡಿಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಪುರೋಹಿತರುಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಇದು ಎಂದು …